ژرژ-اولیویه شاتورنو

ژرژ-اولیویه شاتورنو

ژرژ-اولیویه شاتریون (زاده 1947 در پاریس) رمان نویس و داستان نویس فرانسوی است. او در سال 1982 برای رمان La Faculté des songes و جایزه Goncourt de la nouvelle در 2005 برای Singe savant beated par deux دلقک ها جایزه دریافت کرد. وی از سال 2010 دبیرکل جایزه رنودو بوده است.

کتاب های ژرژ-اولیویه شاتورنو

خواهران ظلمات