حسینعلی ماچیانی

حسینعلی ماچیانی

حسینعلی ماچیانی متولد سال 1344، دارای مدرک درجه یک هنری ( معادل دکتری ) از وزارت فرهنگ و هنر ایران و مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران می باشد. وی مدرس نگارگری : پیکر نگاری ، زرنگاری ، گل و مرغ ، انگاره نگاری ، طرح فرش، استاد دانشگاه سوره ، دانشگاه شاهد ، مؤسسه آموزش عالی مارلیک مازندران ( نوشهر )، داور بیینال ( دوسالانه نگارگری )، داور فستیوال مینیاتور الجزایر بوده است.

کتاب های حسینعلی ماچیانی

مبانی آموزش گل و مرغ