مجید کولیوند

مجید کولیوند

مجید کولیوند سرپرست گروه، آهنگساز،نوازنده سنتور، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر تهران، ۱۳۹۰، و کارشناس نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۷ می باشد.

کتاب های مجید کولیوند