سعید بینای مطلق

سعید بینای مطلق

سعید بینای مطلق متولد سال 1350؛ دارای دکتری فلسفه دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ فرانسه ۱۳۵۹-۱۳۷۷، فوق لیسانس فلسفه دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ فرانسه -۱۳۶۴، فوق لیسانس علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه تهران ایران -۱۳۵۶، لیسانس فلسفه دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ فرانسه -۱۳۶۱، لیسانس علوم سیاسی دانشگاه تهران ایران ۱۳۴۹-۱۳۵۳ 

کتاب های سعید بینای مطلق

فلسفه و حکمت (۱)