ایمان زکریایی کرمانی

ایمان زکریایی کرمانی

ایمان زکریایی کرمانی متولد سال 1358، دارای دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس (1391)، کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس (1385) و کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر (1382) می باشد. وی استادیار دانشگاه هنر اصفهان است.

کتاب های ایمان زکریایی کرمانی

شال های ترمه کرمان