جعفر رزمی

جعفر رزمی

جعفر رزمی متولد سال 1344، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع، مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی می باشد. وی دارای Ph.D ، برادفورد ، مهندسی صنایع ۱۳۷۳ ← ۱۳۷۸، M.S ، اوتاوا ، مهندسی صنایع ۱۳۷۱ ← ۱۳۷۴، کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع ۱۳۶۲ ← ۱۳۶۹ است.

کتاب های جعفر رزمی