کورت فریشلر

کورت فریشلر

 کورت فریشلر، نویسندهٔ اهل آلمان که بیشتر با کتاب «امام حسین و ایران» شناخته می شود. 

کتاب های کورت فریشلر

امام حسین و ایران