علی فولادین

علی فولادین

علی فولادین مترجم ایرانی و متولد سال 1326 می یاشد. حوزه فعالیت ایشان مبانیِ نظری، عملیِ، روانکاوی و زبانشناسی است.

کتاب های علی فولادین

ساخت دهی ها در روان کاوی