امید پناهی آذر

امید پناهی آذر

امید پناهی آذر نویسنده ایرانی متولد 1349 می باشد. حوزه فعالیت ایشان بیشتر پرداختن به موضوعات روز اجتماعی است.

کتاب های امید پناهی آذر

زگیل روی خرمهره