آرنو کربیک

آرنو کربیک

آرنو کربیک (متولد 1969) فیلسوف فرانسوی، متخصص آلبر کامو و دیتریش بونوفر است. او دارای دکترای فلسفه (دانشگاه پاریس 1 پانتئون-سوربن) است.
استاد سابق فلسفه معاصر در دانشگاه پاپی آنتونیونوم در رم، او در حال حاضر استاد و مسئول فعالیت های فرهنگی و روابط خارجی در موسسه سنت ماری آنتونی می باشد.
کربیک را یکی از متفکران جدید مسیحیت می دانند.

کتاب های آرنو کربیک

کامو و بونهافر