ریچارد ساکوا

ریچارد ساکوا

ریچارد ساکوا (متولد 1953) استاد سیاست روسیه و اروپا در دانشگاه کنت است. او کتابهایی درباره سیاستهای کمونیستی روسیه و اروپای مرکزی و شرقی پس از کمونیسم نوشته است. ساکوا استاد سیاست روسیه و اروپا در دانشگاه کنت است. از سال 2001 تا 2007 او همچنین رئیس بخش سیاست و روابط بین الملل دانشگاه بود. او در امور شوروی ، روسیه و پس از کمونیسم چاپ کرده است ، و چندین کتاب و مقاله در این زمینه نوشته و ویرایش کرده است.

کتاب های ریچارد ساکوا

پساکمونیسم