ویکتور فیگورا کلارک

ویکتور فیگورا کلارک

ویکتور فیگوئروا کلارک (Victor Figueroa Clark) در مدرسه اقتصاد لندن سخنرانی می کند و سردبیر وب سایت تاریخ چپ است. آثار قبلی وی شامل تاریخچه ای از داوطلبان شیلیایی است که برای سندینیستاها و سالوادور آلنده جنگیدند (پلوتون ، 2013).

کتاب های ویکتور فیگورا کلارک

سالوادور آلنده