علی محمدی جورکویه

علی محمدی جورکویه

علی محمدی جورکویه متولد سال 1343 می باشد. ایشان استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باش.رحوزه تخصص ایشان جرم‌شناسی(با عطف به جرائم اقتصادی) می باشد.

کتاب های علی محمدی جورکویه

حریم حجاب


گفتاری در فلسفه فقه