حسین فخرزراع

حسین فخرزراع

دکتر سید حسین فخرزراع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌ پژوهی، استادیار گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و لیسانس علوم اجتماعی می باشد.

کتاب های حسین فخرزراع

جهان فرهنگی قرآن