مهدیه صالح کوتاهی

مهدیه صالح کوتاهی

مهدیه صالح کوتاهی متولد سال 1370، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مهدیه صالح کوتاهی

فلسفیدن برای خویشتن