الین شوئن

الین شوئن

الین شوئن به عنوان سردبیر مجله نیویورک تایمز فعالیت می کرد.  از آن زمان ایشان شش کتاب دیگر و صدها مقاله برای ده ها نشریه دیگر، از جمله مجله نیویورک تایمز (و چند بخش دیگر نیویورک تایمز)، وال استریت ژورنال، صدای دهکده، زندگی، اسکایر منتشر کرده است.

کتاب های الین شوئن