لیندا سیگل

لیندا سیگل

لیندا سیگل (Linda S. Siegel) (متولد 1942) یک روانشناس و متولد آمریکایی است که به دلیل تحقیق در زمینه جنبه های شناختی ناتوانی های یادگیری شناخته شده است. او استاد امریتوس در گروه روانشناسی آموزشی و مشاوره و آموزش ویژه در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور، کانادا است که در آنجا وی ریاست دوروتی C. لام را در آموزش ویژه را بر عهده دارد.

کتاب های لیندا سیگل