محمدحسن کوره پز

محمدحسن کوره پز

محمدحسن کوره پز نویسنده ایرانی متولد سال 1371 می باشد. پژوهش های ایشان راجع به قرار داد ها و معاهدات دولت تدبیر و امید است.

کتاب های محمدحسن کوره پز

تاریخ با تک ماده