سمیرا کاظمی

سمیرا کاظمی

سمیرا کاظمی متولد سال 1367 می باشد. کارشناسی ارشد مهندسی بازرگانی، کارآفرین و نویسنده کتاب هنر سخنرانی است.

کتاب های سمیرا کاظمی