دنیل سیلورت

دنیل سیلورت

دنیل سیلورت یک مربی متخصص و مربی اجرایی است. دانیل برنامه های آموزشی را در هر سطح در مورد کار گروهی، پاسخگویی و تغییرات تحول آفرین طراحی و رهبری می کند.

کتاب های دنیل سیلورت

اوج پرواز