محمد اشرفی پور

محمد اشرفی پور

محمد اشرفی پور نویسنده ایرانی متولد 1363 می باشد. حوزه‌های تخصصی ایشان، اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، سیاست کلان، رویه های کلان و تامین مالی می باشد.

کتاب های محمد اشرفی پور

تامین مالی شرکت ها