پیتر تورچین

پیتر تورچین

پیتر والنتینوویچ تورچین، انسان شناس تکاملی روسی-آمریکایی، متخصص در تکامل فرهنگی و کلایودینامیک-مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل پویایی جوامع تاریخی می باشد.

کتاب های پیتر تورچین

به حساب تاریخ