دانیل هویر

دانیل هویر

دانیل هویر دکترای خود را از دانشگاه نیویورک در سال 2014 را دریافت کرد.

کتاب های دانیل هویر

به حساب تاریخ