فتانه حاجیلو

فتانه حاجیلو

فتانه حاجیلو استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز می باشد.

کتاب های فتانه حاجیلو

طبیعت ارسباران در گذر زمان