سهیلا دادگر

سهیلا دادگر

سیده سهیلا دادگر بوالحسنی کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. ایشان متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های سهیلا دادگر

تاریخ وصاف