نزار قبانی

نزار قبانی

نزار قبانی (۱۹۲۳ دمشق ۱۹۹۸ لندن) شاعری است که با شعرهای عاشقانه اش مشهور است؛ زن و عشق موضوع اصلی شعر قبانی اند

کتاب های نزار قبانی

پیام عاشقی


عشق با صدای بلند


بلقیس و عاشقانه های دیگر


کوچ پنجره ها


هر سال تو دلدار منی


داستان من و شعر


از برگه های ناشناخته ام