یاسین محمدی

یاسین محمدی

یاسین محمدی شاعر و مترجم متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های یاسین محمدی

هنرمندی از جهان شناور


گندم به گندم


در پای صلیبی کج


آدمای خوب


از شمال شرق گنجشک ها


تمام آن چه به خاطرش زنده ام