فلیسیتی بروکس

فلیسیتی بروکس

فلیسیتی بروکس مدیر تحریریه و نویسنده در انتشارات Usborne است. او در دانشگاه اکستر زبان انگلیسی و نمایش آموخت و قبل از شروع به کار در نشر کودکان در اواخر دهه 1980 ، به عنوان بازیگر ، معلم و فرهنگ نگار (کسی که فرهنگ لغت را تدوین می کند) کار کرد.

کتاب های فلیسیتی بروکس

جهان ما