افشین عادلی

افشین عادلی

افشین عادلی متولد سال 1350؛ دانشیار دانشکده شيلات و محيط زيست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد.

کتاب های افشین عادلی

دانش اقیانوس ها