مریل اینگرام

مریل اینگرام

مریل اینگرام (Mrill Ingram) مستقر در مدیسون ، ویسکانسین، مریل اینگرام دانشمند تحقیقات مشارکتی در UW-Madison است که روی سیستم های کشاورزی پایدار و یکپارچه کار می کند. او همچنین تحقیقات خود را در زمینه همکاری های هنری و علوم محیطی دنبال می کند.

کتاب های مریل اینگرام

پژوهش های زیستی