والری کولمن

والری کولمن

 والری کولمن (متولد: 1969 ، ملفورت ، کانادا) نویسنده و هنرمند برنده جایزه و بزرگ شده در دشت های کانادایی، عادت دارد در حالی که باید کار دیگری را انجام می دهد با یک کتاب در دستان خود گرفتار شود.

کتاب های والری کولمن

هر وقت خوک ها پرواز کنند