محبوبه عمیدی

محبوبه عمیدی

محبوبه عمیدی مترج ایرانی متولد سال 1355 با حوزه های تخصصی اتومبیلها، حیوانها، حیوانها ادبیات کودکان و نوجوانان، تاریخ طبیعی دایره‌المعارفهای کودکان و نوجوانان است.

کتاب های محبوبه عمیدی

دایرة المعارف مصور جانداران