آرمان مسعودی

آرمان مسعودی

آرمان مسعودی متولد سال 1358، استادیار روانپزشکی کودک و نوجوان گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه بابل می باشد.

کتاب های آرمان مسعودی

اختلال دو قطبی