فرزانه شهفر

فرزانه شهفر

فرزانه شهفر، ه عنوان مترجم ادبیات فرانسه در جامعه ادبی کشور شناخته می شد. از آثار ترجمه شده او، می توان به ترجمه مشترک نمایشنامه «ه&zwjن&zwjد ی&zwjاد ی&zwjا ه&zwjن&zwjد روی&zwjاه&zwjای ش&zwjان ، ه&zwjم&zwjراه ب&zwjا م&zwjص&zwjاح&zwjب&zwjه وی&zwjژه ن&zwjوی&zwjس&zwjن&zwjده ب&zwjرای ت&zwjرج&zwjم&zwjه ف&zwjارس&zwjی » اثر هلن سیکسوس یاد کرد که این نمایشنامه را با همکاری محمدعلی سپانلو ترجمه کرده است.

ترجمه گزیده ای از شعر فرانسه نیمه دوم قرن بیست در کنار گروه مترجمانی چون محمد علی سپانلو، نادر نادرپور، یداله رویایی و دیگران، از دیگر آثار ایشان می باشد. این کتاب در سال 84 از سوی نشر ثالث به چاپ رسید.

کتاب های فرزانه شهفر

ماهی طلا


۱۴,۰۰۰ تومان