بویکه رباین

بویکه رباین

بویکه رباین (متولد: 1965) قبل از روی آوردن به جامعه شناسی و مطالعات جهانی، دکترای فلسفه خود را دریافت کرد. او استاد کامل جامعه و تحول در آسیا و آفریقا در دانشگاه هومبولت، برلین، آلمان است.

کتاب های بویکه رباین