ابراهیم اقبالی

ابراهیم اقبالی

 دکتر ابراهیم اقبالی نویسنده ایرانی متولد سال 1343 می باشد. ایشان  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز می باشند.

کتاب های ابراهیم اقبالی

عروض