آرتور لانگ

آرتور لانگ

آرتور لانگ، نویسنده ای آمریکایی است. او در خلق دو کتاب با آلبرت الیس همکاری داشته و خودش، نویسنده ی کتاب های مربوط به حوزه ی روانشناسی رفتاری است.

کتاب های آرتور لانگ