النا پرودنیکووا

النا پرودنیکووا

 النا پرودنیکووا (Elena Prudnikova) متولد سال 1978، نویسنده روس می باشد.

کتاب های النا پرودنیکووا

حقیقت ژوزف استالین