زهرا درّی

زهرا درّی

دکتر زهرا دری نویسنده و پژوهشگر، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج،  متولد 1340 است.

کتاب های زهرا درّی

مثنوی های بهرام و بهروز