علی بیجاد

علی بیجاد

علی بیجاد متولد سال 1343، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های علی بیجاد

روان شناسی تروریسم


عشق؛ ممنوع


روان شناسی شایعه


روان شناسی خرافات