علی سیدپورآذر

علی سیدپورآذر

علی سیدپورآذر متولد سال 1360، دارای دکتری- جامعه شناسی اقتصادی- علوم و تحقیقات، استادیار دانشگاه دانش البرز می باشد.

کتاب های علی سیدپورآذر