آتنا دروز

آتنا دروز

 آتنا دروز (ATHENA A. DREWES)، مدیر آموزش بالینی و کارآموزی APA در The Astor Home for Children ، یک آژانس غیرانتفاعی چند منظوره بهداشت روانی در نیویورک است. او بازیساز و سرپرست ثبت شده و مدیر قبلی انجمن بازی درمانی است.

کتاب های آتنا دروز