بابک عالیخانی

بابک عالیخانی

بابک عالیخانی متولد 1342 است. او دکترای خود را در رشتبه فرهنگ و زبان‌های باستانی در سال 1377 از دانشگاه تهران گرفته است. علایق پژوهشی او در زمینه مطالعات اوستایی، فلسفۀ اشراق سهروردی، جاویدان خرد است. وی دارای دکترای تخصصی فرهنگ و زبان‌های باستانی (دانشگاه تهران، 1377)؛ عنوان رساله: بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی.
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی (دانشگاه تهران، 1371)؛ عنوان پایان‌نامه: دین یهود از دیدگاه متن پهلوی ‌شکند گمانیک وزار. کارشناسی فلسفه (دانشگاه تهران، 1368) است.

کتاب های بابک عالیخانی

رموز اشراقی شاهنامه


کاست ها و نژادها