ویشال گوپتا

ویشال گوپتا

آقای ویشال گوپتا از "وکیل جنایی" استفاده می کند. مشاهدات و تجربیات وی در این کتاب ادغام شده است. او استدلال ها را "اختلافات" و نه "بحث های متضاد" ، که معمولاً درک می شود ، تعریف کرده است. او به شدت معتقد است که نیازی به بحث و جدل نیست و در چانه زنی ، از راه دور با خانواده و دوستان جدا می شود. او بیشتر تاکتیک هایی را برای برنده شدن مشاجره ها ، بدون توهین به یکدیگر در نظر می گیرد.

کتاب های ویشال گوپتا