محسن شاهرضایی

محسن شاهرضایی

دکتر محسن شاهرضایی متولد 1346 دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت می باشد. حوزه‌های تخصصی ایشان، فعالیت‌های علمی- پژوهشی در زمینه ریاضیات و کاربردهای آن، ادبیات جنگ، خاطره نگاری، دائره المعارف نویسی می باشد.

کتاب های محسن شاهرضایی

بهزاد