آرنولد آرنسون

آرنولد آرنسون

آرنولد آرونسون (متولد: 3 اوت 1948) استاد تئاتر در دانشکده هنرهای دانشگاه کلمبیا است. او مکرراً درباره صحنه نگاری و تئاتر معاصر می نویسد و کتابهایش شامل تاریخ و نظریه ... است.

کتاب های آرنولد آرنسون