شلدون اچ. هریس

شلدون اچ. هریس

شلدون هوارد هریس (1928 - 2002) نویسنده و مورخ شهیر آمریکایی است.

کتاب های شلدون اچ. هریس

کارخانه های مرگ