دان روتشتین

دان روتشتین

دان روتشتین از بنیانگذاران و مدیر برنامه های ایجاد دموکراسی در موسسه حق پرسش (RQI) است ، یک سازمان غیرانتفاعی که کار آن از بینش اصلی والدین در یک جامعه کم درآمد در مورد یک مانع کلیدی برای مشارکت موثر ناشی می شود. : نمی دانم چه چیزی بخواهم.

کتاب های دان روتشتین

فقط یک تغییر