سیندی بلابوم

سیندی بلابوم

سیندی بلابوم (Cindy Blobaum) به عنوان طبیعت شناس برای حفاظت از شهرستان دالاس کار می کند. او بیشتر وقت خود را صرف راهنمایی بچه های مدرسه در کاوش در فضای باز می کند تا به آنها در مورد دنیای طبیعی کمک کند.

کتاب های سیندی بلابوم

حشره پژوهی