شیما حاجی حسینی

شیما حاجی حسینی

شیما حاجی حسینی مترجم ایرانی متولد سال 1363 می باشد.

کتاب های شیما حاجی حسینی

کوانتوم، فلسفه و خدا